Augmentované krční stabilizace po selhání předchozí fixace u pacientů s těžkou osteoporózou – dvě kazuistiky

Pavel Barsa, R. Fröhlich, Petr Suchomel

Klíčová slova: biomechanika, fraktury - fixace vnitřní, hyperostóza difuzní idiopatická skeletální, interní fixátory, kostní šrouby, krční obratle, kyfóza, lidé, mužské pohlaví, nemoci páteře, ortopedické výkony, osteoporóza, páteř - fúze, páteř - poranění, polymethylmethakrylát, reoperace, selhání zařízení, spondylartropatie, staří, staří nad 80 let, vertebroplastika, ženské pohlaví

Anotace: Instrumentovaná páteřní fúze u pacientů postižených osteoporózou zůstává vzhledem ke kvalitě kosti klinickou výzvou, která má svá úskalí vyjádřená tendencí k selhání vnitřního fixatéru. Tento stav může být důvodem k revizní operaci. Autoři popisují případy dvou těžce osteoporotických pacientů se selháním krční stabilizace. Víceetážová kombinovaná předozadní stabilizace doplněná polymetylmetakrylátovým zpevněním instrumentovaných obratlových těl umožnila redukovat pooperační deformitu a vedla k dosažení dlouhodobé stability celého konstruktu. Klinická zkušenost získaná u těchto pacientů potvrzuje teoretický předpoklad, podle něhož dodatečné vertebroplastické ošetření nejenže zpevňuje obratlová těla, ale současně okamžitě fixuje zavedené šrouby a snižuje rizika vboření meziobratlových klecí. V tomto aspektu se jedná o strategii použitelnou v léčbě osteoporotických pacientů, u nichž došlo k selhání dříve zavedeného instrumentaria.

Citace: BARSA, Pavel, R. FRÖHLICH a Petr SUCHOMEL. Augmentované krční stabilizace po selhání předchozí fixace u pacientů s těžkou osteoporózou – dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie : časopis českých a slovenských neurologů a neurochirurgů. 2013, 76(4), 486-491. Dostupné také z: http://www.medvik.cz/link/bmc13026418